Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA (DD a DSS LUNA) v Brezne je zariadenie sociálnych služieb s celoročným pobytom pre občanov v dôchodkovom veku a pre zdravotne ťažko postihnutých občanov (s duševnými poruchami).

DD a DSS LUNA je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou, zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.

Predmetom činnosti nášho zariadenia je poskytovanie sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby – vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činnosti.

Naše zariadenie pozostáva z dvoch štvorposchodových budov, ktoré sú navzájom prepojené spojovacím objektom.

Kapacita zariadenia je 120 miest, z toho 90 miest pre občanov seniorov a 30 miest pre občanov – ťažko zdravotne postihnutých s ľahkými  duševnými poruchami.

DD a DSS je v prevádzke od 1. októbra 1991.

Zariadenie začínalo ako Domov penzión a postupne sa pretransformovalo na Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb.

Na poskytovaní sociálnych služieb a skvalitňovaní života našich prijímateľov sociálnych služieb sa podieľa 66 zamestnancov.

Z celkového počtu zamestnancov je 38 odborných zamestnancov (v sociálno-zdravotnom úseku), ktorí zabezpečujú nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť a v rámci záujmovej činnosti sa podieľajú na rozvoji telesných, psychických, sociálnych schopností a zručností našich prijímateľov sociálnych služieb, s prihliadnutím na ich individuálne záujmy a potreby.

Od 01.05.2011 je právnym nástupcom Špecializovaného zariadenia Kotva – DD a DSS LUNA. Stredisko ŠZ Kotva je samostatným strediskom s kapacitou 20 prijímateľov sociálnych služieb na celoročný pobyt a 2 miesta pre prijímateľov sociálnych služieb na ambulantnú formu. Prijímatelia sociálnych služieb sú dospelí muži, o ktorých sa stará 12,5 zamestnancov. Z uvedeného počtu je 11 odborných zamestnancov.

Celé zariadenie je moderne a útulne zariadené, vytvára vysoký komfort a pohodlie domova. Zariadenie je rodinného typu.

Špecializované zariadenie je od DD a DSS LUNA vzdialené 3 km a od ruchu centra mesta Brezna 1 km, v mestskej časti Predné Hálny. Poloha zariadenia umožňuje rýchlu dostupnosť do mesta  aj do prírody, buď formou vychádzky alebo autobusovou dopravou.