Spôsob oznamovania protispoločenskej činnosti v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatrenia súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), upravuje ochranu zamestnancov pred prípadnými postihmi za oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a povinnosti zamestnávateľov pri prijímaní a vybavovaní takýchto podaní.

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa § 11 ods. 4 až 7 a podľa § 12 zákona je hlavný kontrolór BBSK.

Podnet je možné podať:

  1. elektronickou poštou zaslanou na adresu: opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne,
  2. poštou zaslanou na adresu: Úrad BBSK, hlavný kontrolór, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, pričom na obálke je potrebné uviesť upozornenie: „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.