Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby doporučenej v „Rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu” (v zariadení pre seniorov, v domove sociálnych služieb  alebo v špecializovanom zariadení), ktoré je správoplatnené na príslušnom orgáne (mesto, obec, BBSK), vybranému poskytovateľovi sociálnej služby – ZSS na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uvedie nasledovné údaje a predloží nasledovné potvrdenia a doklady:- meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia   a adresu pobytu,  – miesto poskytovania sociálnej služby,- druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,- deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,- posudok o odkázanosti na sociálnu službu, – právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, – doklady o majetkových pomeroch úradne overené, – potvrdenie o príjme (napr. posledný výmer o dôchodku), – potvrdenie o bezinfekčnosti (nie staršie ako 3 dni), – kontakty na rodinných príslušníkov, resp. známych, priateľov.   Zoznam zariadení sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji sa nachádza v „Sociálnom sprievodcovi BBSK “, resp. na webovej stránke www.bbsk.sk. Po uvoľnení miesta v ZSS – zariadenie  vyberie čakateľa podľa poradia a vhodnosti.Následne žiadateľa telefonicky kontaktuje a zistí, či má záujem o umiestnenie.Pokiaľ žiadateľ prejaví záujem pracovníčka zariadenia sociálnych služieb následne dohodne termín nástupu žiadateľa a uzatvorí s ním Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Zriadenie sociálnych služieb podľa druhu sociálnej služby vedie Poradovníky čakateľov, ktoré sú zverejnené na web stránke zariadenia a web stránke ÚBBSK časť Poradovníky“.

Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného zákona poskytuje vyšší územný celok sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb (útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania), sociálne služby na podporu rodiny s deťmi (zariadenie dočasnej starostlivosti o deti), sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu (zariadenie podporovaného bývania, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie).

Sociálna služba – Zariadenie pre seniorov – je výlučnou kompetenciou obcí a miest, preto v prípade, že požadujete túto službu obráťte sa na mestský alebo obecný úrad v mieste Vášho trvalého bydliska. Mesto, alebo obec vydá „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“. Na základe vydaného právoplatného rozhodnutia a posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“. „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohami uvedenými v bode 13. tejto žiadosti doručí žiadateľ do  zariadenia sociálnych služieb podľa jeho výberu.

K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb a v špecializovanom zariadení je potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na niektorú z týchto služieb BBSK. Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ nájdete na tejto webovej stránke v záložke „Tlačivá“, alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne na oddelení sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23 v Banskej Bystrici.

Dôsledne vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami (uvedenými v bode 15. tejto žiadosti) a obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ pošlite na oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica, alebo ich doručte osobne na podateľňu Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod.

Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja „Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“ „Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu“. 

Po správoplatnení vydaného rozhodnutia a posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“. „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ spolu s prílohami uvedenými v bode 13. tejto žiadosti doručí žiadateľ do  zariadenia sociálnych služieb podľa jeho výberu, ktoré ho zaeviduje do poradovníka čakateľov. 

Zoznam zariadení sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji nájdete na webovej stránke Banskobystrického samosprávneho kraja www.bbsk.sk.

Ak sa uvoľnilo pre daného občana vhodné miesto v časovej postupnosti, v akej bol občan do poradovníka zaradený, zariadenie sociálnych služieb ho vyzve na vyjadrenie sa k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

K nástupu do zariadenia sociálnych služieb je potrebné priniesť so sebou: 

DOKLADY

1. Občiansky preukaz

2. Ak je prijímateľ sociálnej služby zbavený práv na právne účely – právoplatné rozhodnutie súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony a ustanovenie opatrovníka, alebo Plná moc, Splnomocnenie na vybavenie úradných záležitostí …

3. Potvrdenie o príjme (Sociálna poisťovňa-Bratislava, ÚPSVaR SR, Daňový úrad)

4. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu (s úradne overeným podpisom)

5. Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa (nesmie byť staršie ako 3 dni pred nástupom do zariadenia)

6. Zdravotná dokumentácia podľa voľby ošetrujúceho lekára

7. Preukaz poistenca aj preukaz ŤZP ak ste jeho držiteľom

8. Finančnú hotovosť na uhradenie pobytu do konca príslušného mesiaca

9. Lieky na 1 mesiac, ktoré prijímateľ sociálnej služby užíva

10. Odhlásenie od obvodného lekára v prípade, že budete mať záujem o služby ošetrujúceho lekára podľa spádovej oblasti, v ktorej sa ZSS nachádza

OSOBNÉ VECI

Pre svoju osobnú potrebu je potrebné priniesť so sebou:

1. osobné šatstvo a obuv na jednotlivé ročné obdobia v interiéri a exteriéri a viditeľne ich označiť svojim menom

2. hygienické potreby (toaletný papier, mydlo, šampón, uteráky, osušky, potreby na čistenie zubov – zubných náhrad, potreby na holenie)

3. zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky na jeden mesiac, barly, korzety a pod.)

4. drobné predmety osobnej potreby (príbor, hrnček, tanier, pohár, ….)

5. obľúbené predmety(fotografie, vankúšik, deku, obraz, kvet a pod.).

PRAVIDLÁ SPOLUNAŽÍVANIA