V súlade s prechodom kompetencie

v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znp.  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní  v znp.,  §4 VZN BBSK č. 20/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK v zmysle dodatkov a Smernice č. 005/2018/OSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK

s účinnosťou od 15.9.2018 prechádza agenda prijímania žiadostí a vedenia poradovníkov späť na zariadenia sociálnych služieb

Na tomto linku nájdete zverejnené aktuálne poradovníky, ktoré budú aktualizované denne.