Utváranie podmienok  na zabezpečenie záujmovej činnosti

Kultúrnu činnosť pre našich prijímateľov sociálnych služieb pripravujú a organizujú pracovníčky sociálno-zdravotného úseku. V rámci tejto činnosti sa pravidelne počas celého roka organizujú rôzne akcie, o ktorých sú prijímatelia včas informovaní prostredníctvom informačnej tabule, alebo za pomoci dôverníkov z výboru obyvateľov, často krát priamo počas denných skupinových aktivít určených pre prijímateľov zariadenia.

Kultúrna činnosť pozostáva predovšetkým z kultúrnych programov, ktoré pripravujú deti z materských a základných škôl.

Priamo v spoločenskej miestnosti zariadenia sa organizujú rôzne posedenia spojené s hudbou na harmonike, spevom i tancom. 

V priebehu roka vyslovujeme gratulácie prijímateľom sociálnych služieb k ich životným jubileám.

Pri umiestnení do DD a DSS LUNA a s prijímateľmi sociálnych služieb vypracúva individuálny plán podľa ich záujmov, potrieb a možností.

Rešpektujeme a podporujeme rozvoj schopnosti, zručnosti a vedomosti prijímateľa sociálnej služby, zachovanie jeho vlastnej identity, osobnej integrity, osobnej nezávislosti, individuálnej rozmanitosti. 

V priestoroch zariadenia je knižnica, kde prijímatelia sociálnych služieb majú možnosť čítať a vypožičať si literatúru podľa svojho výberu.

Zariadenie sociálnych služieb umožňuje prijímateľom sociálnych služieb aj uspokojenie v duchovnej oblasti. V religióznej miestnosti zariadenia prebiehajú dvakrát do týždňa rímskokatolícke sväté omše a jedenkrát mesačne evanjelické bohoslužby, na ktorých sa zúčastňujú aj starší občania mesta Brezna z blízkeho okolia. V prípade záujmu je možné vytvoriť  podmienky aj pre iné registrované náboženstvá.

Utváranie podmienok  na úschovu cenných vecí

DD a DSS LUNA poskytuje prijímateľom možnosť úschovy cenných vecí, vrátane vkladných knižiek, cenných papierov, peňažnej hotovosti.

Donáška stravy

Pre čiastočne mobilných a imobilných prijímateľov sociálnych služieb je zabezpečená donáška stravy priamo na bytové jednotky, ktoré obývajú.