Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby 

poskytujeme v závislosti od stanoveného stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby určeného v právoplatnom rozhodnutí a posudku o odkázanosti na sociálnu službu prijímateľa sociálnej služby.

Sociálne poradenstvo

je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.

Personál sociálno-zdravotného úseku poskytuje prijímateľom sociálnych služieb umiestneným v zariadení a ich rodinným príslušníkom sociálne poradenstvo rôzneho charakteru. Vybavuje osobnú agendu prijímateľov, pomáha pri písomnom styku s rôznymi inštitúciami (s ÚPSVaR, so súdmi, daňovými úradmi, so sociálnou poisťovňou, katastrálnym úradom, s poštou a pod.), pomáha prijímateľom i pri riešení ich problémov, podieľa sa na uspokojovaní potrieb s cieľom zlepšenia kvality ich života.

Sociálna rehabilitácia

V rámci sociálnej rehabilitácie sa zameriavame na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách. Venujeme sa i nácviku používania pomôcok, nácviku prác v domácnosti, nácviku priestorovej orientácie a samostatného pohybu, ako aj sociálnej komunikácii.

Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujú sestry a opatrovateľky počas dvojzmennej a trojzmennej prevádzky.

Okrem ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujeme aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti prostredníctvom:

  • praktických lekárov v súlade so slobodnou voľbou prijímateľov sociálnych služieb,
  • odborných  lekárov, ktorí zabezpečujú odbornú starostlivosť pre prijímateľov sociálnych služieb v DD a DSS LUNA.

Rozvoj pracovných zručností

Rozvoj pracovných zručností  je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností prijímateľa sociálnej služby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením, za účelom obnovy, udržania alebo rozvoja jeho fyzických, mentálnych a pracovných schopností.

Okrem rozvoja pracovných zručností zariadenie vytvára možnosti i pre pracovnú činnosť prijímateľov sociálnych služieb, ktorí prejavia záujem o prácu pri skrášľovaní vnútorných priestorov zariadenia a vonkajšieho areálu.

V zariadení organizujeme brigády podľa ročného obdobia – jarné upratovanie, okopávanie a vysádzanie kvetinových záhonov, zhrabovanie pokosenej trávy, úprava zelene okolo zariadenia a pod.