________________________________________________________________________________________________________________

DD a DSS LUNA VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU VEDÚCA/VEDÚCI PREVÁDZKOVÉHO ÚSEKU

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA, Fraňa Kráľa 23, 977 01 Brezno

v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica

vyhlasuje podľa ustanovenia

§ 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Príkazom  č. 005/2017/ ODDSSZ   „Postup pri výberových konaniach  na obsadzovanie pracovných miest vedúcich zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na výkon opatrení SPODaSK zriadených Banskobystrickým samosprávnym krajom “

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie pracovnej pozície vedúci/a prevádzkového úseku, pričom uchádzač musí predložiť žiadosť a ostatné dokumenty najneskôr do 28. 2. 2023.