Oznamy pre návštevy

Plán návštev

Platný od 15.06.2020 (II. fáza)

S postupným uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení pristupuje od pondelka 15. júna 2020 DD a DSS LUNA v zmysle usmernenia Banskobystrického samosprávneho kraja k obnoveniu návštev  v zariadení a pobytu mimo zariadenia.

Podmienky a pravidlá návštev:

1.    Na návštevu klienta sa rodinný príslušník, príbuzný, známy môže nahlásiť telefonicky vedúcej sociáno-zdravotného úseku Mgr. Bodnárovej, resp. sociálnym pracovníčkam Mgr. Berčíkovej, PhDr. Potkányovej  počas pracovných dní od 8.00 hod. do 14.00 hod. (č.t. 048/6115677, mobil – 0948148611), alebo e-mailom na adresu: ddluna@ddlunadluna.sk, kde si dohodne dátum a čas návštevy.

2.    Návštevy v DD a DSS LUNA budú realizované denne od 9.00. hod. do 11.00 hod. a od 14.00 hod do 16.00 hod.

3.    Odporúčaný počet návštevníkov pre 1 klienta je max. 2 osoby (staršie ako 15 rokov).

4.    Doba trvania návštevy je  do 60 minút.

5.   Pri vstupe do DD a DSS (vrátane vonkajších priestorov) sa každému návštevníkovi zmeria telesná teplota. V prípade zvýšenej teploty alebo príznakov respiračného ochorenia nebude návštevníkovi umožnený vstup do zariadenia (ani do vonkajších priestorov). Taktiež nebude umožnený vstup do zariadenia a do vonkajších priestorov ani návštevníkovi, ktorý žije v spoločnej domácnosti s osobou chorou na COVID-19, alebo podozrivou na ochorenie COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, resp. je niektorý rodinný príslušník v karanténe v súvislosti s týmto ochorením, alebo sa vrátil z krajiny s vysokým rizikom šírenia COVID-19.

6.    Pri vstupe do zariadenia si návštevníci dezinfikujú ruky, počas návštevy používajú návštevníci OOP – rúško  alebo inú vhodnú alternatívu prekrytia dýchacích ciest (šál, šatka).

7.    Návštevníci na recepcii zariadenia sa zapíšu do dennej evidencie návštev, ktorej súčasťou je aj čestné prehlásenie o zdravotnom stave návštevníka a jeho cestovateľskej anamnéze.

8.    Návštevníci realizujú návštevu  vo vonkajších a vnútorných vyhradených priestoroch zariadenia, alebo na izbe klienta vzhľadom k jeho zdravotnému stavu, podľa usmernenia poverených pracovníkov DD a DSS LUNA.

9.    Odstup medzi jednotlivými návštevami je min. 2 m.

10.  V návštevných priestoroch bude zabezpečené vetranie. Po ukončení návštevy sa všetky dotykové plochy (stoly a stoličky) vydezinfikujú.

Odporúčame, aby osoby, ktoré spadajú do rizikových skupín ( starší ľudia vo veku nad 60 rokov, osoby s pľúcnou chorobou a s chronickým ochorením srdca a pľúc + ďalšie dg., osoby s chronickým ochorením spojeným so zníženou imunitou ), alebo osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobou v rizikovej skupine, zvážili návštevu zariadenia.

Milí návštevníci,
veríme, že svojim zodpovedným správaním nebudete ohrozovať seba a svojich blízkych.
Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť.                              

Predlžovanie otváracích hodín ako i uvoľňovanie ďalších opatrení v DD a DSS LUNA bude závisieť od aktuálneho vývoja situácie spojenej so šírením ochorenia COVID-19.

Brezno, 15.6.2020

Mohlo by sa vám tiež páčiť...