Oznamy pre návštevy

Plán návštev

V súlade s blížiacimi sa vianočnými sviatkami podávame nasledovné usmernenie ohľadom možných kontaktov rodiny s našimi prijímateľmi sociálnych služieb:

Naďalej  platí zákaz návštev v zariadení,
príbuzného si však môžu rodiny po splnení podmienok
zobrať na sviatky domov.

Výnimky, podmienky a pravidlá:

1.    Vo výnimočných prípadoch môže byť rodinnému príslušníkovi udelená výnimka na návštevu klienta  v zariadení, ktorá musí byť vopred schválená zamestnancami poverenými riaditeľkou zariadenia  uvedenými v bode 2.

2.    Po udelení výnimky si rodinný príslušník upresní termín a čas návštevy u vedúcej sociálno-zdravotného úseku Mgr. Bodnárovej, resp. u sociálnych pracovníčiek Mgr. Berčíkovej, PhDr. Potkányovej  počas pracovných dní od 8.00 hod. do 14.00 hod. (č.t. 048/6115677, mobil – 0948148611).

3.    Návšteva, ktorej bola udelená výnimka, môže byť realizovaná po preukázaní sa PCR alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hodín. Trvanie návštevy je maximálne 1 hodina pri dodržaní pokynov personálu a platných protiepidemiologických opatrení.

4.    Prijímatelia sociálnej služby, ktorí prekonali COVID-19 môžu navštíviť  príbuzných počas vianočných sviatkov a po návrate do  zariadenia sa u nich nebudú uplatňovať žiadne protiepidemiologické opatrenia, okrem základných (meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk, nasadené rúško).

5.    Prijímatelia sociálnej služby, ktorí COVID-19 neprekonali a boli negatívni PCR testom môžu ísť počas vianočných sviatkov k príbuzným, no po návrate do DD a DSS LUNA ostanú v karanténe (5 až 10 dní). Následne budú v zariadení otestovaní Ag testami a podľa výsledku testu zaradení do štandardného režimu. 

Príbuzný, ktorý prevezme tohto klienta do domácej starostlivosti sa musí preukázať platným negatívnym testom (antigénový alebo PCR test) nie starším ako 48 hodín, resp. potvrdením, že v posledných 90 dňoch prekonal COVID-19.

Veríme, že sa všetci budeme správať zodpovedne,
budeme dodržiavať hore uvedené protiepidemiologické opatrenia tak,
aby sme čo najskôr odstránili bariéry sociálnych kontaktov medzi našimi prijímateľmi sociálnej služby a ich rodinnými príslušníkmi a priateľmi.

V Brezne dňa 18.12.2020

Mohlo by sa vám tiež páčiť...