Oznamy pre návštevy

Plán návštev

Platný od 11.10.2021

V zmysle Usmernenia odboru sociálnych služieb a zdravotníctva ÚBBSK k návštevám v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK platného od 04. 10. 2021, prijalo DD a DSS LUNA v Brezne nasledovné podmienky pre návštevy v zariadení:

 1. Návštevu (dátum, hodinu, počet osôb, dĺžku trvania) je potrebné si vopred (min. 1 deň) telefonicky dohodnúť počas pracovných dní  ( Po – Pia )  od 8.00 hod. do 14.00 hod. na tel. čísle  048/6115677 alebo na tel. čísle  0948148611.
 2. Návšteva, najviac 2 osoby u 1 klienta,môže trvať max. 1 hodinu v exteriéri. Návšteva v interiéri výnimočne – max. 30 minút. (Po každej návšteve nasleduje dezinfekcia podľa plánu dezinfekcie).
 3. Odporúčaná frekvencia návštevy je 1x za týždeň.
 4. Príbuzní sú povinní preukázať sa pred návštevou dokladom o tom, že sú:
  • plne očkovaní (minimálne 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny alebo 21 dní po jednodávkovej  vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní), alebo
  • testovaní (od odberu RT-PCR  testu neprešlo 72 hodín, od odberu Ag testu neprešlo 48 hodín), alebo
  • prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní.
 5. Príbuzní sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia:
  • prekrytie horných dýchacích ciest počas celej doby návštevy
   • v interiéri  – respirátorom  FFP2,
   • v exteriéri – rúškom,
  • pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky,
  • podrobiť sa meraniu telesnej teploty,
  • vyplniť čestné prehlásenie o zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze,
  • ďalšie opatrenia podľa usmernenia zamestnancov zariadenia sociálnych služieb.
 6. Návštevy sú povolené len v exteriéri. V interiéri je možné  uskutočniť návštevy len na základe výnimky udelenej riaditeľom zariadenia (prijímateľ sociálnej služby v terminálnom štádiu a pod.)
 7. Ak sa objavia príznaky ochorenia COVID-19 u návštevníka klienta do 2 dní po ukončenej návšteve, bezodkladne o tom informuje riaditeľku zariadenia na tel. č. 0903 889 412 (v záujme ochrany zdravia klientov).

DD a DSS LUNA sa riadi rozhodnutiami RÚVZ v Banskej Bystrici. ktorý môže nariadiť miernejšie alebo prísnejšie opatrenia.

Z dôvodu ochrany zdravia klientov a zamestnancov bude DD a DSS LUNA tieto podmienky pre návštevy priebežne aktualizovať  podľa aktuálnej situácie v zariadení i v okrese Brezno.

Ďakujeme za porozumenie a ústretovosť

V Brezne  07. 10. 2021

Mohlo by sa vám tiež páčiť...