Žiadatelia o poskytnutie sociálnej služby sú do zariadení sociálnych služieb prijímaní v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Zariadení pre seniorov  (v DD)  sa poskytuje sociálna služba

 1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV., alebo
 2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Domove sociálnych služieb  sa poskytuje sociálna služba
týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je fyzická osoba

 1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V., alebo
 2. nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

Špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba

 1. fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V. a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchospelota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.  

Sociálne služby sú poskytované v súlade so základnými ľudskými právami a slobodami, prirodzenou ľudskou dôstojnosťou, s princípmi nediskriminácie z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia prijímateľa sociálnej služby.


V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vykonávame:

 • Odborné činnosti
  • poskytujeme:
   • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
   • sociálne poradenstvo
   • sociálna rehabilitácia
  • zabezpečujeme:
   • ošetrovateľskú starostlivosť
   • rozvoj pracovných zručností
 • Obslužné činnosti
  • poskytujeme:
   • stravovanie
   • ubytovanie
   • upratovanie
   • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
 • Ďalšie činnosti
  • utvárame podmienky na ďalšie činnosti:
   • záujmovú činnosť
   • úschova cenných vecí
  • poskytujeme:
   • osobné vybavenie
  • zabezpečujeme:
   • záujmovú činnosť
   • donášky stravy
1
Zmluva-o-poskytovani-soc_-sluzby.doc Zmluva-o-poskytovaní-soc_-služby.doc

Stiahnuť Kopírovať odkaz 87.5 KB 2023-05-23 23. mája 2023 2021-12-30 30. decembra 2021
87.5 KB
SMERNICA-c_-25-Ochrana-ludskych-prav-a-slobod-prijimatelov-socialnych-sluzieb.pdf SMERNICA-č_-25-Ochrana-ľudských-práv-a-slobôd-prijímateľov-sociálnych-služieb.pdf

Otvoriť Stiahnuť Kopírovať odkaz 2.07 MB 2023-05-23 23. mája 2023 2021-12-30 30. decembra 2021
2.07 MB
OS-14-Domaci-poriadok-DDaDSS-LUNA-6-2018-vyd_-4.doc OS-14-Domáci-poriadok-DDaDSS-LUNA-6-2018-vyd_-4.doc

Stiahnuť Kopírovať odkaz 444 KB 2023-05-23 23. mája 2023 2021-12-30 30. decembra 2021
444 KB
Eticky-kodex-DD-a-DSS-LUNA.pdf Etický-kódex-DD-a-DSS-LUNA.pdf

Otvoriť Stiahnuť Kopírovať odkaz 1.01 MB 2023-05-23 23. mája 2023 2021-12-30 30. decembra 2021
1.01 MB

4

2529814008