Stanovenie úhrad za poskytované služby

Úhrada za poskytovanú sociálnu službu súvisí s rozsahom odoberaných služieb stanovených v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a Všeobecného záväzného nariadenia BBSK č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a jeho Dodatkov  stanovuje sa nasledovne:

s platnosťou od 01.02.2022

Odborné činnosti: § 5 ods. 1

ZpS –

stupeň odkázanosti1. deň úhrada30. dní úhrada
I. – IV. stupeň odkázanosti
2,20 Eur

66,00 Eur
V. stupeň odkázanosti2,90 Eur87,00 Eur
VI. stupeň odkázanosti3,60 Eur108,00 Eur

DSS –

stupeň odkázanosti1. deň úhrada30. dní úhrada
I. – III. stupeň odkázanosti1,20 Eur36,00 Eur
IV. stupeň odkázanosti1,90 Eur57,00 Eur
V. stupeň odkázanosti2,60 Eur78,00 Eur
VI. stupeň odkázanosti3,30 Eur99,00 Eur


Obslužné činnosti: § 6
 

Druh stravy%1 deň30 dní
Raňajky20%0,888  Eur26,64 Eur
Desiata7%0,3108  Eur9,324 Eur
Obed40%1,776  Eur53,28 Eur
Olovrant7%0,3108  Eur9,324 Eur
Večera26%1,1544  Eur34,632 Eur
Spolu:100%4,44 Eur133,20 Eur

Kombinácie jedál
1. deň30. dní
R+O+V3,8184 Eur114,552 Eur
R+O+Ol  alebo  R+Des.+O2,9748 Eur89,244 Eur
R+O+Ol + V4,1292 Eur 123,876 Eur
O+Ol+V3,2412 Eur97,236 Eur
§ 6b – Bývanie1. deň úhrada30. dní úhrada
1.izb.b.j.- sám5,9858 Eur179,574 Eur
1.izb.b.j.- dvaja3,1479 Eur94,437 Eur
2.izb.b.j.- väčšia + 30 % priechodnosť4,1805 Eur125,415 Eur
2.izb.b.j.- menšia + 30 % priechodnosť3,20526 Eur96,1578 Eur
2.izb.b.j.- 3o väčšia – 2 bez priechodnosti2,9124 Eur87,372 Eur
2.izb.b.j.- 3o menšia – 1 bez priechodnosti3,6507 Eur109,521 Eur

Pri stanovení výšky úhrady v zmysle § 6b – za bývanie je rozhodujúci počet m2, ktoré užíva prijímateľ na bytovej jednotke, ktorú tvorí podlahová plocha izby a príslušenstva. Rozsah podlahovej plochy v našom zariadení je rôzny a pohybuje sa od 16,405 m2 do 32,81 m2 na jedného prijímateľa sociálnych služieb.

§ 6c1. deň úhrada30. dní úhrada
upratovanie0,70 Eur21,00 Eur
pranie, žehlenie bielizne0,70 Eur21,00 Eur

Ďalšie činnosti: § 7

§ 7 ďalšie činnosti1. deň30. dní
utváranie podmienok na záujmovú činnosť0,01 Eur0,30 Eur

Iné činnosti: § 8

§ 8 iné činnosti –v súlade s internou smernicou 
 1 x nákup
donáška nákupov – podľa počtu nákupov0,55 Eur

Celková úhrada za služby v zariadení sociálnych služieb sa určí ako súčet parciálnych úhrad za odborné, obslužné, ďalšie činnosti podľa skutočného rozsahu kalendárnych dní, počas ktorých boli služby prijímateľovi sociálnych služieb v danom mesiaci poskytované. Celková úhrada sa zaokrúhľuje matematickým zaokrúhľovaním na dve desatinné miesta smerom nahor.

Názorné výpočty:

  • prijímateľ sociálnej služby  v ZpS –   má stanovený IV. stupeň odkázanosti na sociálnu službu, odoberá stravu v kombinácii jedál – raňajky, obedy a večere, je umiestnený na 1 – izbovej bytovej jednotke a služby sa mu poskytujú 30 kalendárnych dní:

IV. stupeň odkázanosti:                   1 deň x  2,20    Eur  =    66,- Eur

strava – raňajky, obedy a večere:    1 deň x  3,8184  Eur  =    114,552 Eur                 

ubytovanie –

1-izbová bytová jednotka – sám: 1 deň x  5,9858 Eur  =  179,574 Eur                       

upratovanie:                                   1 deň x  0,70  Eur =    21,- Eur                             

pranie a žehlenie bielizne:                1 deň x  0,70  Eur =    21,- Eur         

utváranie podmienok na záujmovú činnosť: 1 deň x   0,01  Eur  =   0,30 Eur                       

                                                              ___________________

                                                        SPOLU:    402,43 Eur

  • prijímateľ sociálnej služby  v DSS –   má stanovený VI. stupeň odkázanosti na sociálnu službu, odoberá stravu v kombinácii jedál – raňajky, obedy a večere, je umiestnený na 1 – izbovej bytovej jednotke, ktorú obýva s druhým prijímateľom sociálnej služby a služby sa mu poskytujú 30 kalendárnych dní:

VI. stupeň odkázanosti:                          1 deň x  3,30    Eur  =    99,- Eur

strava – raňajky, obedy a večere:           1 deň x  3,8184  Eur  =    114,552 Eur                  

ubytovanie –

1-izbová bytová jednotka – dvaja:  1 deň x  3,1479 Eur  =    94,437 Eur                

upratovanie:                                            1 deň x  0,70  Eur =    21,- Eur  

pranie a žehlenie bielizne:                        1 deň x  0,70  Eur =    21,- Eur  

utváranie podmienok na záujmovú činnosť:  1 deň x   0,01  Eur  =   0,30 Eur                        

                                                                       ___________________

                                                               SPOLU:    350,29 Eur